Písecká 283, 386 01 Strakonice
383 321 217
firma@elektrostavst.cz

Činnost společnosti

1. Montážní činnost v oblasti komlexních dodávek energetických zařízení

· oblast NN – kabelové rozvody, venkovní vedení

· oblast VN – kabelové rozvody včetně kabelových souborů, venkovní vedení rozvody 22 kV

· distribuční trafostanice 22/0,4 kV

· oblast VVN 110 kV – venkovní vedení, rozvodny 110/22 kV (zajišťovány smluvními partnery)

· montáž, údržba, oprava dálkově ovládaných úsečníků

· montáž, údržba, opravy samonosných optických kabelů

· výroba rozvaděčů pro distribuční a odběratelské trafostanice, výroba průmyslových rozvaděčů

· doprava a mechanizace

· zemní práce

· pronájem montážních plošin

· provádění průseků a oklesťování stromů podél elektrovodů

· likvidace poruch na elektrickém zařízení pro západní část působnosti E.ON a.s. včetně zajištění mechanizačních a dopravních prostředků.

· inženýrské činnosti, věcná břemena, kolaudace staveb apod.

· geodetická činnost

· mandátní služby

2. Ostatní energetické služby

· poradenská a inženýrská činnost v elektroenergetických službách

· výstavba, provoz a údržba veřejného osvětlení

· výstavba a provoz průmyslových rozvodů NN, VN a odběratelských trafostanic

· výstavba a provoz energetických zařízení (rozvody VN, NN, trafostanice) pro výrobu elektrické

energie (bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny)

3. Stavby na klíč

Společnost provádí realizace staveb „na klíč“. Jedná se o zajištění celého souboru činností provázejících vznik, průběh a ukončení stavby pracovníky společnosti Elektrostav Strakonice.

V praxi to znamená, že po převzetí požadavku následuje vypracování projektu, získání rozhodnutí stavebního úřadu opravňující k provedení stavby, přípravu a realizaci stavby, následně zdokumentování stavby, kolaudace až po předání stavby objednateli.

4. Projekční činnost

Je zajišťována samostatnou organizační jednotkou s působností po celém území České republiky. Inženýrská činnost je zajišťována z jednotlivých středisek společnosti, která jsou z důvodu usnadnění styku se státní správou a veřejností rozšířena o pracoviště v Praze a Táboře. Kvalitní inženýrská činnost opřená o správnou aplikaci současně platné legislativy vede k úspěšnému dotažení jednotlivých projektů u stavebních úřadů a především při majetkoprávním projednání s majiteli dotčených pozemků. Komplexnost a zkušenost jsou základními přednostmi, které jsou podporovány moderním softwarem, přičemž některé programy jsou vyvíjeny přímo ve firmě. Dále úzká specializace jednotlivých projektantů na určité segmenty činnosti a zpětná vazba na montážní činnost, jsou zárukou kvalitních projektů. Projekční skupina vypracovává dokumentace na úrovni napětí 0,4 ; 22 kV včetně trafostanic a veřejného osvětlení.

Nejvíce jsou poptávány:

· výstavba a rekonstrukce venkovních vedení 22 kV jednoduchých i vícenásobných.

· vývody 22 kV z nových a rekonstruovaných rozvoden VVN/VN.

· rekonstrukce rozvodů 0,4 kV venkovních i kabelových.

· výstavba nových investičních celků (ZTV, výrobní provozy atd.).

5. Geodetické služby

Pro zajištění geodetického zaměření, vytýčení stavby a dalších geodetických prací má společnost vlastní geodetické středisko. Na území ČEZ a.s. jsou prováděny vklady věcných břemen do katastru nemovitostí.